به وبلاگ گروه زیست شناسی استان خوزستان خوش آمدید.

ردیف

سوالات فصل ۲ سفری به درون سلول

 

۱

اندازه وشکل هر سلول به چه چیزی بستگی دارد ؟در این رابطه چرا سلول ماهیچه می تواند  دراز باشد ؟

۰/۷۵

۲

چرا اگر روی مقوای میوه ی توت فرنگی شکر بپاشید عصاره آن به بیرون تراوش می کند ؟

۰/۷۵

۳

شکل یکی از سلولهای لایه نازک پیاز بکشید و هسته را در آن نشان دهید ؟

 

۴

تفاوت اساسی بین انتشار ساده و تسهیل شده را بنویسد ؟

 

۵

اگر در سلولهای یوکاریوتی غشاهای درونی  نبودند، این سلولها با چه مشکلی روبرو بودند ؟     ( یک مورد)  

آنزیم هایی که در تولید ATP نقش دارند در کدام بخش میتوکندری واقعند؟غشای کدام اندامک به غشاء خارجی هسته پیوسته است ؟

۱

۶

در ارتباط با سلولهای پروکاریوتی پاسخ دهید :

الف) آشکار ترین تفاوت این سلولها را با سلولهای یوکاریوتی

ب ) ناحیه نوکلئوتیدی را تعریف کنید .

ج ) دیواره سلولی این سلولهارابا دیواره سلولی گیاهان مقایسه کنید :

 

۷

مشاهده مولکول DNA توسط کدام نوع میکروسکوپ امکان پذیر است ؟

ب ) آیا با این میکروسکوپ می توان سلول زنده تریکودینا را مشاهده کرد ؟

۰/۷۵

۸

چرا سلولهای عصبی دراز و باریک هستند ؟

ب ) راه های انتقال O2 و Na+ به این سلولها را بیان کنید .

۱/۲۵

۹

هیدروژن پراکسید ( H2o2 ) طی بعضی از واکنش های متابولیسمی به عنوان محصول فرعی تولید و برای سلول سمی است. این ماده توسط چه آنزیمی و درون کدام اندامک تجزیه می شود ؟

۰/۲۵

۱۰

جوان ترین و پیرترین لایه های دیواره سلولی به سلول فیبر کدامست ؟

 

۱۱

هر یک از اعمال زیر توسط کدام اندامک سلول انجام می شود ؟

الف) ذخیره یون کلسیم                   ب ) ساخت قطعات ریبوزوم

ج ) وفع آب شیرین در آغازین       و ) بلع و گوارش اندامک های پر سلولی آب شیرین

 

 

۱۲

شکل مقابل ساخته شدن و بسته بندی یک پروتئین ترشحی در شبکه اند و پلاسمی زیر را نشان می هد ؟

الف) بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید .

ب ) این اندامک در سلولهای چه جاندارانی مشاهده می شود؟

ج) تعداد این اندامک در گلبولهای سفید بیشتر است یا در سلولهای نوروگلیا؟ چرا ؟

 

۱۳

اجزاء زیر هر یک توسط چه نوع میکروسکوپی مشاهده می شوند ؟

مشاهده های ماده ی وراثتی ویروس ایدز

مشاهده ساختمان سه بعدی و یروس هپاتیت B

 

۰/۵

۱۴

هر یک از اعمال زیر توسط کدام اندامک های درون سلولی انجام می گیرد ؟

ب ) تجزیه مواد در سلول گیاهی                   ب ) ترشح پادتن در سلول لنفوسیت

 

۱۵

شکل زیر ساختاری از غشاء سلولی را نشان می دهد . بخش های شماره گذاری شده را نام ببرید؟

 

۱۶

هر یک از ساختارهای مقابل در کدام یک از اندامک های درون سلولی قرار دارد و هر یک چه نقشی دارند ؟ الف ) گرانوم                ب ) کلریت

۱

۱۷

اندامک های مقابل هر یک درجه موجوداتی ( گیاه جانور ، باکتری ) وجود دارد ؟

الف) تاژک                   ب) دیوار سلولی         ج) کپسول              د) پلاست

۱/۵

۱۸

غشاهای مقابل هر یک چگونه با یکدیگر ارتباط دارد و جهت حرکت هر یک را بنویسد .

غشاء پلاسمایی  - لیزوزوم  - دستگاه گلژی – واکوئل – شبکه آندوپلاسمی صاف

۱/۳۲

۱۹

هر کدام از وظایف زیر بر عهده ی کدام اندامک است ؟

الف ) ذخیره کلسیم در .میون                ب) دفع آب اضافی توسط پارامسی

۰/۵

۲۰

مکانیسم عمل ضد باکتریایی « تتراسایکلین مهار پروتئین سازی باکتری است .

چرا این آنتی بیوتیک بر سلولهای بدن ما اثر نمی کند ؟

۰/۵

۲۱

هر یک از بخش های زیر توسط چه نوع میکروسکوپی دیده می شود؟

الف ) سلول بشره پیاز                       ب )ساختار درونی میتوکندری

ج ) شکل ظاهری ویروس                      د) سلول زنده تریکودینا

۱

۲۲

یک نمونه mm ۵/0 طول دارد و تصویر آن cm ۲ طول دارد . قدرت بزرگنمایی این میکروسکوپ چقدر است ؟

۱

۲۳

چه تفاوت هایی بین دیواره سلولی گیاهی و باکتری وجود دارد ؟

۱

۲۴

جنس مولکولهای پذیرنده غشاء چیست ؟

ب ) این مولکولها چه کاری انجام می دهند .

 

۲۵

نقش کانالهای موجود در غشاء چیست ؟ آیا عمل آنها اختصاصی است یا غیر اختصاصی ؟

 

۲۶

در شبکه آندوپلاسمی چه تغییری در ساختمان پلی پپتیدها ایجاد می شود .

ب ) وزیکول های انتقال به کدام اندامک درون سلولی وارد می شوند ؟

این اندامک چه نقشی دارد ؟

ج) یک پروتئین ترشحی را نام ببرید .

 

۲۷

اگر یک سلول گیاهی در محیطی قرار گیرد که غلظت نمکی آن کم باشد چه اتفاقی می افتد . ب ) چه پدیده ای عکس پدیده انتشار عمل می کند ؟

ج ) انتقال آب از یک سلول آوند آبکش به سلول دیگر توسط چه پدیده ای صورت می گیرد .

د) بوسیله چه پدیده ای ذرات بزرگ  جذب سلول می شوند.

 

۲۸

اعمال زیر توسط چه اندامکهایی صورت می گیرد . الف ) تولید اسید چرب در سلول

ب ) تجزیه   H2o2

 

۲۹

شکل مقابل چه ساختاری را نشان می دهد .

مولکول علامت گذاری شده چه نام دارد ؟

 

 

۳۰

با توجه به نحوه ارتباط اندامک های مختلف دستگاه غشاء درونی نقطه چین های زیر را پر کنید .

        تولید پلی پپتید            تولیدگلیکو پروتئین

ریبوزوم           ............................                وزیکول انتقالی                  ....................

 

                 ( مواد غذایی گوارش می یابند ). واکوئول غذایی                ....................

 

 

۳۱

کلروپلاست ومیتو کندری چه عمل مشترکی انجام می دهند . تفاوت کار آنها چیست ؟

چرا سطح غشای درونی در سلولهای ماهیچه ای افزایش یافته است .

 

۳۲

به گیاهی در گلدان مدتی آب نمی دهیم . گیاه پژمرده می شود. پس از آب دادن درمدت کوتاهی دوباره آن گیاه تازه می گردد ؟ چرا ؟

ب) یک مولکول درشت پروتئین بوسیله چه نوع انتقالی وارد سلول می شود؟

ج ) تفاوت انتشار و انتشار تسهیل شده چیست ؟

 

۳۳

فرض کنید میکروسکوپ شما دارای یک عدسی چشمی ۱۵ × و عدسی شش ۱۰۰ × می باشد یک نمونه ۵/0 میکرومتری در زیر این میکروسکوب چقدر طول دارد .

 

۳۴

کدام یک از سلولهای زیر عمل تبادل رابهتر انجام می نامند .

الف ) سلول پوششی استوانه ای روده به ارتفاع km ۲۰و شعاع قاعده ….. 10

ب) سلول مکعبی درون کلیه به حجم ۴۹۳ ومساحت ۵۰۲۴

مساحت استوانه : محیط قاعده ارتفاع ۲ برابر مسات قاعده  را ۳ در نظر بگیرید .

حجم استوانه مساحت قاعده x ارتفاع .

  مساحت دایره                                     محیط دایره

 

۳۵

کدامیک از اندامک های زیر هم در باکتری و هم در برگ وجوددارد .

الف ) هسته         ب ) کلرو پلاست      ج ) سانتریول          د) ریبوزم

 

۳۶

انتقال ذرات بزرگ از غشای سلولی توسط چه پدیده ای صورت می گیرد ؟

ب) دیدن سطح شرکتهای تریکودینا توسط چه نوع میکروسکوپی قابل دیدن است ؟

 

۳۷

چه اندامک های درون سلولهای گیاهی وجود دارد که سلولهای جانوری فاقد آن هستند ؟

ب ) پلاسمودسم چیست  ؟

 

۳۸

کدام اندامک ساختار میکروتوبولی ندارد .

سانتریول  - دیواره سلولی  - تاژک – اسکلت سلولی

 

۳۹

کدام دوجانور فقط گوارش درون سلولی دارند ؟

اسفنج آمیب  - توتیا عنکبوت  - کرم کردوهیدر – هیدروتونیا

 

۴۰

توانایی میکروسکوپ به چه عاملی بستگی دارد ؟

قدرت تفکیک  - جنس میکروسکوپ – بزرگنمایی – اندازه نمونه

 

۴۱

مقیاس تصویری که از یک نمونه تهیه شده است  می باشد . اگر طول نمونه ۲/ ۰ میلی متر باشد طول تصویر تهیه شده چقدر است ؟

Cm 16                 cm 40              cm  6/1          cm 2

 

۴۲

کدامیک جز نقش های شبکه آندوپلاسمی صاف نمی باشد ؟

ساختن گلیکوپروتئین                       تنظیم میزان قند وارد شده از سلولهای جگر به خون

ج) ساختن هورمونهای استروئیدی                                              سم زدائی

 

۴۳

نقش هر کدام از بخش های زیر را بنویسید .

بیلی در باکتری – تیغه میانی در سلول گیاهی   - گرانوم  - واکوئول ضرباندار

 

۴۴

تفاوت عمل میکروسکوپ  نگاره و گداره چیست ؟

 

۴۵

هر یک از اعمال زیر مربوط به چه اندامکی است ؟

الف ) شرکت در تشکیل تاژک و مژک            ب) سم زدایی در سلولهای جگر

ج ) بلع وگوارش اندامک های آسیب دیده یا پیر

 

۴۶

درمورد میتوکندری به سئوالات زیر پاسخ دهید .

الف ) در میتوکندری چه مولکولی تولید می شود .

ب ) چین خوردگی های غشاء درونی را چه می نامند ؟ فایده این چین خوردگی ها چیست ؟

 

۴۷

هر یک از موارد زیر طبق چه فرایندی صورت می گیرد ؟

الف ) بیگانه خواری درگلبولهای سفید

ب ) ورود گاز o2 به درون سلول

 

۴۸

دانش آموزی ۳ ریزنگار دراختیار دارد که با حروف الف و ب و ج مشخص شده اند این ریز نگارها مربوط به یک سلول باکتری ،یک سلول برگ گندم و یک سلول مورچه می باشد که از این سلولها تهیه شده اند شمامشخص کنید . هر مورد مربوط به چه سلولی است ؟

الف ) سلول دارای دیواره سلولی ، غشا پلاسمایی وچند ریبوزوم است.

ب ) سلول دارای هسته و غشاء پلاسمایی و واکوئل مرکزی است .

ج) سلول دارای هسته و غشاء پلاسمایی و سانتریول است .

 

 

۴۹

تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی چیست ؟

 

۵۰

پلی پپتید ساخته شده توسط ریبوزوم در شبکه آندوپلاسمی زیر چه تغییری می یابد . وزیکول انتقالی پس از خروج از شبکه آندوپلاسمی به چه اندامکی هدایت می شود ؟

۰/۷۵

۵۱

هر یک از مواد مقابل چگونه وارد سلول می شود . الف ) ذره بزرگ پروتئین

ب ) آب

 

 

۵۲

به جای علامت سؤال کلمه مناسب قرار دهید .

 

 

 

۵۳

به سؤالات مقابل پاسخ دهید .

الف ) عمل فتوسنتز در کدام بخش از کلرو پلاست صورت می گیرد .

ب ) عمل ATP سازی در کدام قسمت میتوکندری انجام می گیرد ؟ چرا ؟

 ج) فضای درونی میتوکندری را چه ماده ای پر کرده است ؟

 

۵۴

اگر یک گلبول قرمز و یک سلول گیاهی در محلول نمک طعام فرو برده شود . که غلظت آن بیشتر از غلظت موجود در سلول باشد چه اتفاقی برای هر کدام می افتد . چرا ؟

 

۵۵

پروتئین های سطحی غشاء پلاسمایی :

الف ) با کدام نوع میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است .

ب ) چه وظیفه ای برعهده دارند .

 

۵۶

نقش واکوئول ضرباندار را بنویسید . و جود این ساختار درچه جانورانی ضرورت دارد ؟

 

۵۷

در سلولهای کبدی کدام اندامک گسترش بیشتری دارد ؟نقش آن را در این سلولها بنویسید.

 

۵۸

دومورد از اعمال واکوئول رابنویسید .

 

۵۹

عامل محدود کننده اندازه سلول چیست ؟

 

۶۰

سطح

حجم

عامل محدود کننده اندازه سلول چیست ؟ ب ) نام دو گروه سلولهای پرو کاریوت را بنویسید .

الف ) نسبت                       ب ) باکتری               ج ) جلبک های سبز – آبی

 

 

۶۱

هر یک از موارد زیر به عهده کدام اندامک سلولی است .

الف ) تورژسانس سلولهای گیاهی  ب) تنفس سلولی     ج ) انهدام اندامهای

د) آسیب دیده در سلول جانوری

الف ) واکوئول مرکزی       ب ) میتوکندری            ج ) لیزروزم

 

۶۲

RNA در ساختمان کدامیک از اجزای سلولی به کار می رود ؟

ب )افزایش ضخامت دیواره سلولی گیاهان توسط کدام لایه صورت می گیرد

الف ) ریبوزوم                     ب) دیواره ثانویه

 

۶۳

ناحیه نوکلئوتیدی درکدامیک از سلولهای زیر وجود دارد ؟

الف ) تریکودینا        ب باکتری اشرشیاکلی      ج ) پلاناریا          د) سلول کبدی

 

۶۴

چرا سلولهای کوچکتر نسبت به سلولهای بزرگتر هم شکلشان فعالترند ؟

 

۶۵

( از میکروتوبول ومیتوکندری ) کدام فاقد غشاء است ؟

ب ) درکدام اندامک خاصیت سمی پراکسید هیدروژن زائل می شود ؟ میکروتوبول پراکسی زوم

 

۶۶

در مورد ریبوزوم به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف ) درکدام قسمت سلول ساخته می شود ؟

ب ) در ساختمان آن چه نوع مولکولهای بکار رفته است .

ج ) نقش آن در سلول چیست؟

 

۶۷

یک وظیفه برای هر یک از اندامک های زیر بنویسد .

واکوئل مرکزی             شبکه اندوپلاسمی صاف در کبد         دستگاه گلژی 

 

۶۸

آنزیم های که در تولید ATP نقش دارند در کدام بخش میتوکندری قرار دارند ب ) بخش هایی از دیواره سلولی گیاهان که نازک تر از سایر بخش هاست چه نام دارد .

ج) کدام اندامک در نمو جنینی نقش دارد ؟

 

۶۹

برآمدگیهای بلند و باکتری چه نام دارد و چه نقشی برعهده دارد ؟

 

۷۰

هر یک از نقش های زیر مربوط به چه اندامکی است ؟

الف ) ذخیره یون کلسیم     ب) نشانه گذاری مواد      ج ) انجام تنفس سلولی

 

۷۱

غشای کدام اندامک به غشای خارجی هسته پیوسته است ؟

اگر در سلولهای یوکاریوی غشاهای درونی نبودند این سلولها باچه مشکلی روبرو بودند ؟ ( یک مورد )

 

۷۲

گلیکولیپیدها درکدام سطح غشاء پلاسمایی قرار دارند .

مولکولهایی که در عرض غشاء قرار دارند چه وظیفه ای دارند .

 

۷۳

بلع وگوارش اندامک های پیرو فرسوده به عهده چه اندامکی است ؟

شبکه آندوپلاسمی صاف درچه اندامی به فراوانی یافت می شود ، یک وظیفه این اندامک را دراین اندام بنویسید .

 

۷۴

اگر یک سلول گیاهی را در آب خالص قرار دهیم چه اتفاقی می افتد ؟ ( با ذکر دلیل )

 

فصل۳ بافت ها

ردیف

سوالات

بارم

۱

شکل مقابل کدام بافت از کدام اندام انسان را نشان می دهد . نقش سلولهای

همراه در رابطه باآوندهای آبکش چیست ؟ وظیفه بخش 1 را بنویسید .

 

۲

نقش دو نوع بافت پیوندی رشته ای زرد پی ورباط را بنویسید .

۰/۵

۳

دونوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را ذکر کنید .

۰/۵

۴

نوع بافت گیاهی را در موارد زیر مشخص کنید .

الف ) بخش خارجی پوست ساقه                          ب) میان برگ

 

۵

نام سلول مقابل چیست ؟

این سلول جزء کدام یک از بافت های گیاهی محسوب می شود .

چرا این سلول ها در حالت بلوغ مرده اند ؟

وظیفه این سلولها چیست ؟

 

۶

ساختارهای حفاظتی مریستم رأسی را در ریشه و ساقه نام ببرید .

ب ) نوعی از سلولهای آوند چوبی که فقط درگیاهان گلدار وجود دارد را نام ببرید .

چرا انتقال شیره پرورده دراین سلولها سریعتر از انواع دیگر آوندهای چوبی است ؟

 

۷

نوع بافت را در زرد پی ها مشخص کنید .

زرد پی ها کدام نوع بافت ماهیچه ای را به استخوان متصل می کند ؟

۰/۵

۸

شکل مقابل ساختار نوک ساقة یک گیاه را نشان می دهد ؟

بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید .

۰/۵

۹

بافت پیوندی سست درجه محلی از بدن انسان بافت می شود . نقش آن را بیان کنید .

یک شباهت و تفاوت ساختاری بافت ماهیچه ای اسکلتی و قلبی را بیان کنید .

۰/۷۵

۰/۷۵

۱۰

الف ) درکدام نوع ازسلولهای بافت هادی دیوارة عرضی بین سلول ها از بین رفته اند ؟

ب) آیا این سلول ها در اشتغال شیرة گیاه نقش فعال دارند ؟ چرا ؟

۰/۷۵

۱۱

یک تفاوت ساختاری و عملکردی سلولهای کلانشیم و کلرانشیم را بیان کنید .

۱

۱۲

غشای پایه درجه بافتی دیده می شود ؟ کار آن چیست ؟

ب) سلولهای نگهبان روزنه از چه بافتی تمایز یافته اند ؟

۰/۷۵

۱۳

غشاء سلولی دارای چه ساختاری است . ( دوخصوصیت آن را ذکر کنید . )

 

۱۴

دو تفاوت از سلولهای گیاهی و جانوری را بنویسید .

 

۱۵

در سلولهای جانوری وگیاهی به ترتیب گلوکز به چه صورت ذخیره می شود ؟

 

۱۶

هر یک از ساختارهای مقابل درچه بافتی وجود دارد . الف ) کلاژن                 ب) غشاء موکوزی       

ج ) غشای پایه                      د) ماده زمینه ای

۱

۱۷

کدامیک از عضلات مقابل مدت بیشتری در حالت انقباض می مانند و هر یک جزء کدام دسته از ماهیچه ها هستند ؟ الف ) سرخرگ                  ب ) ماهیچه ها

۱

۱۸

کدامیک از بافت های بدن به محرک های محیطی پاسخ می دهد .

ب ) نام سلولهای آن چیست ؟ ج ) سلولهای این بافت از نظر ظاهری چه تمایزی یافته اند ؟

۰/۷۵

۱۹

هر یک از اعمال مقابل توسط کدام بافت گیاهی انجام می گردد ؟

الف ) عمل فتوسنتز سلولهای میان برگ

ب ) پوشش دانه ها و میوه ها ( استحکام بخشیدن )

ج ) انتقال مواد در گیاهان

۰/۷۵

۲۰

عملکرد عدسک چیست ؟ و در چه بافتی وجود دارد .

۰/۵

۲۱

 هر یک از ساختارهای مقابل چه منشائی دارند ؟ الف ) آبکش نخستین     ب) ریشه فرعی     ج ) اندودرم در ریشه

 

۲۲

تمایز راتعریف کنید .

ب ) آیا در کلنی. جلبک اسپیروژیر تمایز رخ داده است ؟ چرا ؟

 

۲۳

نقش غشاء پایه چیست ؟

از چه مولکولهایی تشکیل شده است ؟

 

۲۴

الف ) ماده زمینه ای غضروف چه حالتی از ماده را دارد ؟

ب ) ماده بین سلولی استخوان از چه موادی تشکیل شده است ؟

 

۲۵

استخوان و سطح داخلی برگ ها از چه نوع بافتی به شمار می آیند ؟ چه تفاوتی بین بافت پوشاننده و سطح درونی مری و سطح درون خانه های ششی وجود دارد ؟

۱

۲۶

طرز قرار گرفتن آوندهای چوب و آبکش در ساقه و ریشه یک گیاه علفی چه تفاوتی دارد ؟ تفاوت بافت کلانشیم و اسکرانشیم چیست ؟

 

۲۷

آیا در میکرولوکس تمایز صورت گرفته است ؟ چرا ؟

ب ) پوسته بدن از چه نوع بافت پوششی پوشیده شده است ؟ چرا ؟

ج ) زردپی جزء کدام دسته از بافت های پیوندی است ؟

 

۲۸

سلولهای موجود در بافت عصبی رانام ببرید .

ب) بخش های زیر هر کدام جزء چه نوع ماهیچه ای به حساب می آیند ؟

دریچه کاردیا                ابتدای حلق            

 

۲۹

درگیاهان کدام بافت سایر بافت ها را بوجود می آورد ؟ این بافت از چه سلولهایی بوجود آمده است ؟ تفاوت کلانشیم و اسکرانشیم را بنویسید سلولهای نگهبان روزنه از کدام بخش گیاه تمایز یافته اند ؟

 

۳۰

چه نوع بافت پوششی برای تبادل گازهای تنفسی مناسب است ؟

۰/۵

۳۱

کدام بافت گیاه سایر بخش های آن رامی سازد ؟

سلولهای نگهبان روزنه از تمایز کدام لایه از ساقه یا برگ پدید می آیند ؟

۰/۵

۳۲

سلولهای بافت کلرانشیم وبافت اسکلرئید به ترتیب درجه قسمتهایی از گیاه وجود دارند ؟

الف ) بخش خارجی پوست ، بافت آبکش           ب) بافت آبکش – پوشش میوه ها

ج ) پوشش دانه بخش خارجی پوست                د) میان برگ  - پوشش دانه

 

۳۳

کدام ویژگی جزءخصوصیات بافت پوشش است ؟

الف ) قدرت تقسیم سلولی دارد               ب) فضای بین سلولی آن زیاد است

ج ) رگ خونی دارد .                              د) فقط از یک ردیف سلول درست شده است .

 

۳۴

در کدام نوع از بافت های پیوندی رشته پروتئینی وجود ندارد ؟

الف ) بافت پیوندی  ست             ب) بافت غضروفی          ج ) بافت چربی     د) بافت استخوانی

 

۳۵

هر سیستم پیش پوست و هر سیستم پیش کامبیوم به ترتیب خاستگاه چه بخش هایی درساقه می شوند؟

الف ) پوست و بافت هادی           ب) اپیدرم و پوست             ج ) رو پوست و بافت هادی 

د) پوست و اپیدرم

 

۳۶

سوبرین چیست و در چه اندامی دیده می شود ؟

الف ) نوعی چربی در ساقه سن                     ب) نوعی پروتئین در ریشه جوان

ج ) نوعی چربی در ساقه جوان                       د ) نوعی پروتئین در ریشه مسن

 

۳۷

درمورد بافتهای جانوری به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف )غشاء پایه از چه موادی تشکیل شده است ؟

ب ) نقش غشاء موکوزی در لوله های تنفسی چیست ؟

ج ) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است .

د) بخش حجیم سلول عصبی که هسته را در خود جای می دهد چه نام دارد ؟

ه) یک تفاوت بین سلولهای ماهیچه ای صاف و مخطط را بیان کنید .

 

۳۸

درمورد بافت های گیاهی به سؤالات زیرپاسخ کوتاه دهید .

الف )پارانشیم فتوسنتز کننده چه نام دارد ؟

ب ) سلولهای اسکلرئید درجه بخشهایی ازگیاه یافت می شود ؟

ج ) تراکئید ها جزء کدام بافت می باشند ؟

د) نتیجه فعالیت کامبیوم آوندی ( تولید آبکش و چوب پسین ) چیست ؟

ه ) نوار کاسیاری درکدام لایه پوست دیده میشود وجنس آن از چیست ؟

۱/۵

۳۹

درون کیسه های هوایی چه نوع بافتی مشاهده می شود . چرا ؟

۰/۷۵

۴۰

بافت های مقابل ازچه نوع بافتی هستند وماده زمینه ای آن چه حالتی دارد ؟

الف ) چربی            ب) خون

۰/۷۵

۴۱

مقاومت بافت ماهیچه ای مخطط و قلبی از نظر ظاهری و عملکرد بنویسید .

۱

۴۲

نقش سلولهای نور گلیا چیست ودر چه بافتی قرار دارد ؟

۰/۷۵

۴۳

کدام نوع بافت پیوندی

الف ) پوست را به ماهیچه زیرین آن متصل می کند .

ب ) چه نوع پروتئین رشته ای عمدتاً درساختمان آن بکا رمی رود .

۰/۵

۴۴

چرا انتقال تیر خام از طریق عناصر آوندی سریعتر از تراکئیداست ؟

۰/۵

۴۵

نرم ترین بافت پیوندی ................. است که از ..........و ................ تشکیل شده است .

 

۴۶

بافت گیاهی فتوسنتز کننده در گیاهان ................ نام دارد .

 

۴۷

سه مورد از اعمل مهم خون را بنویسید .

 

۴۸

چهار نوع بافت اصلی را در مهره داران نام ببرید .

۱

۴۹

انواع سلولهای اسکرانشیمی رانام ببرید .

۰/۵

۵۰

هر یک از موارد زیر در کدام بخش بدن وجود دارند ؟

الف ) بافت سنگفرشی یک لایه            ب) بافت پیوندی رشته ای

 

۵۱

بافت پیوندی  زیر پوست از چه نوعی است وعمدتا کدام پروتئین رشته ای در آن بکار رفته است ؟

۰/۵

۵۲

در سلول تمایز یافته روپوستی رانام ببرید .

۰/۵

۵۳

تار کشنده از تمایز سلولهای ......................... بوجود می آید .

۰/۲۵

۵۴

نام هر یک را بنویسید .

الف ) ماده بین سلولی بافت خون

ب ) رشته هایی که استخوان ها را به هم وصل می کنند .

 

۵۵

یک اختلاف ماهیچه ی دست را با ماهیچه ی دیواره ی روده  درموارد زیر بنویسید .

الف ) ساختار                         ب) انقباض

مخطط – صاف                     ارادی غیر اردادی

 

۵۶

درهر یک از موارد زیر کدام بافت گیاهی وجود دارد ؟

الف ) میانبرگ اسفنجی                       ب) هسته آلبالو

 

۵۷

تنوع رشته ای و تنوع سلولی به ترتیب درکدام نوع بافت پیوندی وجوددارد ؟

 

۵۸

مهمترین بافت تولید کننده در گیاهان ................. و محکمترین بافت استحکامی در گیاهان .................می باشد .

 

۵۹

ترکیب غشای پایه در زیر بافت های پوششی شامل چیست ؟

ب ) اشعه مغزی را تعریف کنید .

 

۶۰

دو خصوصیت بافت پوششی را بنویسید .

ب ) یک تفاوت بین سلول ماهیچه قلبی و سلول ماهیچه صاف را ذکر کنید .

ج) بافت چربی جزء کدام گروه از بافت های اصلی بدن جانوران می باشد .

 

۶۱

سلولهایی با دیواره نازک و توانایی انجام فتوسنتز ......................نام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ مهر۱۳۸۸ساعت 9:16  توسط فاطمه یوسفی نژاد - مرجان نویدی  |